Witajcie na naszej stronie!

Bajkowe Prywatne Przedszkole dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych to placówka, w której dbamy o rozwój poznawczy, motoryczny oraz emocjonalno-społeczny naszych przedszkolaków. Kładziemy nacisk na intensywną pracę terapeutyczną. Celem nadrzędnym placówki jest przygotowanie dzieci do jak najbardziej samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie w kwestii doboru grupy i programu terapeutycznego. Założenie to jest realizowane przez pracę, w oparciu o Indywidualne Programy Terapeutyczne, ułożone na podstawie przeprowadzonej przez zespół specjalistów diagnozy indywidualnych potrzeb i możliwości rozwoju dziecka. W ramach Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dzieci uczone są właściwego funkcjonowania w środowisku rówieśniczym i rodzinnym oraz przygotowywane są do wejścia w grupę szkolną (zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi).

Niezwykle istotne jest dla nas zintegrowane podejście do każdego z naszych przedszkolaków, gdyż wiemy jak ważne jest wsparcie dziecka w wielu aspektach jego rozwoju.

Obejmujemy opieką dzieci z różnymi problemami rozwojowymi:

• dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim lub umiarkowanym,
• dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
• dzieci z zaburzeniami narządu ruchu,
• dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego,
• dzieci z zaburzeniami zachowania,
• dzieci z wadami i uszkodzeniami słuchu i wzroku,
• dzieci z zespołem Downa,
• dzieci z autyzmem,
• dzieci z zespołem Aspergera.

Rekrutacja

  1. Rekrutacja dzieci  do przedszkola odbywa się na podstawie:
    • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną,
    • opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka,
    • decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego.
  2. Edukacją integracyjną może być objęte dziecko w wieku od 2 do 8 roku życia, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym dziecko ukończy 8 lat.